Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 552 Aufwandpunkte und (MDC = '02' oder MDC = '03' oder MDC = '04' oder MDC = '06' oder MDC = '07' oder MDC = '08' oder MDC = '09' oder MDC = '10' oder MDC = '11' oder MDC = '12' oder MDC = '13' oder MDC = '14' oder MDC = '16' oder MDC = '17' oder MDC = '18A' oder MDC = '19' oder MDC = '20' oder MDC = '21B' oder MDC = '23')